Tag Archives: kid ponytail

Easy ponytail method

Easy ponytail method for kids using a vacuum cleaner.

pony-tail